Medicinsk udstyr og medicinforbrug udgør tilsammen ca. 45 procent af Region Midtjyllands klimaaftryk. I alt var regionens samlede CO2-udledning ca. 400.000 tons i 2023. Det svarer til klimaaftrykket for 51.000 danskeres privatforbrug. Foto: Per Fløng.

24.04.2024

Klimapåvirkningen fra medicinsk udstyr er faldet med 20 procent fra 2022 til 2023 og er dermed tilbage på niveauet fra før COVID-19. Det har især bidraget til en stor reduktion i Region Midtjyllands klimaaftryk.

109.000 tons CO2 eller hvad der svarer til det årlige CO2-forbrug for 14.000 danskere.

Så meget har Region Midtjylland skåret af organisationens klimaaftryk fra 2022 til 2023. I alt var den samlede udledning 400.000 tons CO2 i 2023. Det svarer til klimaaftrykket for 51.000 danskeres privatforbrug.

Det viser koncernens klimaregnskab for 2023, som regionsrådet har godkendt.

- Klimaregnskabet viser, at vi er på rette vej med at knække CO2-kurven. Og jeg er stolt over den indsats, der ydes på hospitalerne og i resten af organisationen for at reducere vores klimaaftryk samtidig med, at vi leverer behandling af vores patienter, der måler sig med de bedste i verden, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Bæredygtig omstilling er en kompleks opgave

Reduktionen i regionens klimaaftryk skyldes primært et fald i indkøb af medicinsk udstyr, som primært skyldes et fald i forbruget af måleudstyr mv. i forbindelse med COVID-19. Desuden har regionen ikke haft et klimaaftryk fra byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup i 2023, fordi byggeriet blev afsluttet i 2022.

Klimaregnskabet viser positive tendenser fra 2018 til 2023 for de fleste målsætninger i regionens Bæredygtighedsstrategi. Affaldsmængden steg dog svagt fra 2022 til 2023, og selvom genanvendelsesprocenten steg til 24 procent, er der stadig lang vej op til målsætningen om 70 procents genanvendelse i 2030.

For at nå målsætningerne i Bæredygtighedsstrategien indgik Region Midtjylland som den første region tidligere i år forpligtende bæredygtighedsaftaler med bl.a. alle hospitalerne, Psykiatrien og Socialområdet.

- Bæredygtig omstilling af sundhedsvæsnet er en stor og kompleks opgave, og selvom det går den rigtige vej, er vi også bevidste om, at der skal mere fart på. Derfor har vi sat gang i flere tiltag, som styrker fremdriften - fx med de nye forpligtende bæredygtighedsaftaler, siger Anders Kühnau.

Sundhedsvæsen i grøn balance

Bæredygtighedsaftalerne skal accelerere den bæredygtige omstilling af Region Midtjylland og står på skuldrene af tidligere bæredygtighedstiltag som regionens affaldsplan fra 2022 og et katalog over bæredygtighedsinitiativer fra 2023.

- Baggrunden for regionens Bæredygtighedsstrategi er, at vores måde at drive sundhedsvæsen på ikke skal skade muligheden for at leve et sundt liv på jorden i fremtiden. Men samtidig skal vi sikre ordentlige arbejdsforhold, høj patientsikkerhed og en økonomi i balance. Det tager tid. Derfor skruer vi gradvist op, og med de nye bæredygtighedsaftaler træder vi nu lidt hårdere på speederen, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Fokus på udstyr og affald

I januar offentliggjorde Danske Regioner en fælles strategi for, hvordan hospitalernes CO2-udledning skal halveres inden 2035.

I strategien har hver af de fem regioner fået nogle særlige ansvarsområder, hvor de skal gå forrest på vegne af alle landets hospitaler. Region Midtjylland har fået to særlige ansvarsområder.

Det drejer det sig om medicoteknisk udstyr - herunder hvordan klimabelastningen mindskes ift. fremstilling, transport, brug og "end-of-life" - og operationsområdet, der fokuserer på, hvordan CO2-aftrykket og affaldsmængderne fra operationer kan mindskes.

 

Kort fortalt: 10 nedslag i Region Midtjyllands klimaregnskab 2023

Grafik der viser fordeling af det samlede klimaaftryk
Fordeling af det samlede klimaaftryk: Forbrug af varer og tjenesteydelser tegner sig for 80 procent af regionens samlede klimaaftryk. Transportområdet - herunder både patientbefordring og kollektiv trafik - udgør 7 procent, mens energiforbruget til opvarmning og el udgør 6 procent. De resterende 7 procent er fra byggeri og bygningsvedligehold.
 • Regionens udledning af CO2 er reduceret med 21 procent fra 2022 til 2023. I 2023 var udledningen 400.000 tons CO2. Det svarer til klimaaftrykket for 51.000 danskeres privatforbrug.
 • Fordelt på områder står sundhedsområdet for 85 procent af regionens klimaaftryk. Socialområdet og Regional Udvikling udgør henholdsvis 3 procent og 5 procent af klimaaftrykket, mens bygningsvedligehold står for de sidste 7 procent.
 • Forbrug af varer og tjenesteydelser – herunder medicinsk udstyr og medicin - tegner sig for 80 procent af regionens samlede klimaaftryk.
 • Medicinsk udstyr og medicinforbruget udgør sammenlagt 45 procent af regionens samlede udledning. Klimapåvirkningen fra medicinsk udstyr er faldet med 20 procent fra 2022 til 2023.
 • Region Midtjylland producerede i 2023 6.931 tons affald. Det er en stigning på 161 tons fra 2022.
 • Mængden af affald, der bliver genanvendt, er steget fra 23 til 24 procent.
 • Transportområdet - herunder både patientbefordring og kollektiv trafik - udgør 7 procent af regionens samlede klimaaftryk. Den kollektive trafik – dvs. de blå regionalbusser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner - står for 63 procent af den samlede udledning fra transporten i Region Midtjylland.
 • Energiforbruget til opvarmning og el udgør 6 procent af regionens samlede klimaaftryk. Siden 2018 er klimapåvirkning fra forbruget af el faldet med 40 procent. Det skyldes, at den anvendte el er blevet grønnere. Dels er regionens egenproduktion fra solceller steget i perioden, og dels er den indkøbte el i højere grad vedvarende energi i dag.
 • Varmeforbruget er faldet med 20 procent siden 2018. Det skyldes især, at nye mere energieffektive hospitaler er taget i brug. Derudover gennemfører regionens hospitaler og institutioner en stor indsats med overvågning og begrænsning.
 • Vandforbruget steg med 6 procent fra 2022 til 2023. Det skyldes blandt andet udskiftning og gennemskylning af et stort filtreringssystem på Aarhus Universitetshospital.